حس نومیدی از اینجا نشات می*گیرد که آدم نمی*داند چرا می*جنگد و حتی نمی*داند اصلا باید بجنگد یا نه.
آلبر کامو